Groot gelijkvloers appartement met tuin te Wilrijk

Instapklare moderne duplex met 3 slaapkamers in Deurne

Appartement te Koop in Deurne – Zuid Boekenberglei

Te koop Vorsekweekstraat Deurne

Appartement te koop Turnhoutsebaan Borgerhout

Te Huur Appartement Bistkapellei Ekeren

Te Huur dakappartement centrum Schoten

Gerenoveerd Appartement Zendelingstraat te huur

Duplex penthouse Te Koop Londenstraat Eilandje

Villa te koop Zandstraat Sint Job In’t Goor

Disclaimer & Privacy

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Disclaimer

 1. Wettelijke vermeldingen

Elk bezoek aan de website www.immocs.be en het gebruik daarvan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze wettelijke vermeldingen aanvaardt. Immo C&S bvba behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze wettelijke vermeldingen regelmatig te consulteren.

 1. Informatie over Immo C&S bvba

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door Immo C&S bvba, met een maatschappelijke zetel aan de Amsterdamstraat 27 te 2000 Antwerpen, België. Immo C&S bvba is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer Kruispuntbank van Ondernemingen – 810399168 en draagt als BTW-identificatienummer BTW-0810399168.

 1. Contact

Als u een vraag heeft over vastgoed – bijvoorbeeld omdat u meer informatie wil over een bepaald pand of uw eigendom wil verkopen of verhuren – kan u terecht op 03 233 53 33 of info@immo-cs.be.

 1. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt Immo C&S bvba u in essentie het volgende aan:

 • Informatie over de aangeboden diensten van Immo C&S bvba , zoals advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van vastgoed, de huur en verhuur van vastgoed.
 • Een overzicht van het vastgoed (te koop of te huur) in de portefeuille van Immo C&S bvba, voorzien van detailinformatie van elk eigendom en de mogelijkheid om contact op te nemen.
 • Een communicatieplatform tussen u en Immo C&S bvba, waar u informatieverzoeken kan delen en op verschillende wijzen contact op kan nemen met Immo C&S bvba.
 • Verschillende digitale diensten, waarmee Immo C&S bvba u op de hoogte wil brengen van haar vastgoedaanbod.

5. Inbreuk op voorwaarden

Indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, dan kan Immo C&S bvba u de toegang ontzeggen zonder voorafgaande mededeling.

6. Het vastgoedaanbod

Immo C&S bvba  levert maximale inspanningen om de online beschikbaarheid van haar vastgoedaanbod volledig te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare vastgoed. Toch valt het niet uit te sluiten dat er op de site vastgoed als beschikbaar wordt aangeduid, dat op dat ogenblik van het online bezoek niet langer beschikbaar is. Daarom kan u de online voorstelling van het vastgoedaanbod van Immo C&S bvba  op de website alleen als indicatief en contractueel niet-bindend beschouwen. U kan Immo C&S bvba dan ook niet aansprakelijk stellen als één of meerdere eigendommen onbeschikbaar zijn. Immo C&S bvba  doet er alles aan om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en presenteren op haar website. Toch is het mogelijk dat bepaalde gegevens van het aanbod nog wijzigen na verloop van tijd. Daarom zijn de foto’s en technische gegevens van het aanbod op de website slechts indicatief.

7. Beroepsinstituut voor makelaars

De vastgoedmakelaars verbonden aan de kantoren van Immo C&S bvba, vermeld onder art. 3, zijn onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (www.biv.be/plichtenleer). Immo C&S bvba  treedt op via door het BIV erkende vastgoedmakelaars onder het nummer 503998. Voor meer informatie over het BIV, de plichtenleer en de vastgoedmakelaars van Immo C&S bvba en op de website van het BIV: www.biv.be. Daarnaast kan u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, op de Luxemburgstraat 16B in Brussel (1000).

8. Copyright

Door gebruik te maken van deze website van Immo C&S bvba erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Immo C&S bvba. Deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht betreffende softwareprogramma’s en het databankenrecht. Dat geldt onder andere voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto’s, maar ook voor de vormgeving van de website. Elke kopie of reproductie of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Immo C&S bvba.

9. Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van Immo C&S bvba beperkt tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade kan u onder andere denken aan winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade. In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor Immo C&S bvba aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 1.000 euro. Daarnaast kan u Immo C&S bvba niet aansprakelijk stellen voor schade die inherent is aan het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een onderbreking van de beschikbaarheid of een virus.

10. Hyperlinks naar inhoud van derden

Immo C&S bvba is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van websites van partners. De uitbaters van die websites zijn de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website. Ook voor wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen en andere relevante regelgevingen.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van www.immocs.be is de Belgische wet van toepassing. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

Privacybeleid (GDPR)

Immo C&S bvba neemt jouw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit beleidsdocument  lichten wij toe hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van het kantoor op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

Als immobiliënkantoor vervult het kantoor mogelijk een dubbele rol op het vlak van gegevensverwerking. In dat geval zijn we  zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. Daarnaast  vervullen wij, ten behoeve van  de verkopers, ook de rol van verwerker. In deze verklaring gaan we enkel dieper in op de verwerking van uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

1.   Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is Immo C&S bvba, Amsterdamstraat 27 te 2000 Antwerpen.

Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kan je met ons contact opnemen via info@immo-cs.be. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij jou vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

Wanneer verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?

Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens over jou wanneer je met ons contact opneemt met het oog op advies, een aanvraag tot een bezoek, schatting, plaatsbezoek. Ook wanneer je op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij jouw gegevens (moeten) verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over jou verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om jou te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten.

 

Welke gegevens verzamelt en verwerkt ons kantoor?

Het kantoor verzamelt en verwerkt  gegevens die je ons naar aanleiding van contact met het kantoor meedeelt zoals jouw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer. Het betreft  ook  alle gegevens die noodzakelijk zijn om ons toe te laten jouw behoeften in te schatten. Dit gaat onder andere over gegevens betreffende je woning, jouw financiële gegevens, je smaak, je wensen. Jouw gegevens worden enkel verwerkt in het kader van een vastgoedtransactie waarvoor je op ons een beroep doet, tenzij jij dit anders wenst en dit ook zo aangeeft.

Wij verzamelen deze gegevens wanneer jij onze documenten en formulieren manueel invult en ook wanneer je dat elektronisch doet. Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent, kan je het kantoor contacteren.

 

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet.

Voor onze klanten verwerken wij deze gegevens voor klantenbeheer, met name de aanvaarding, het beheer en het sluiten van vastgoedtransacties en de promotie van andere producten en diensten van ons kantoor zelf. Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, maar ook, voor zover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming.

Naar leveranciers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen.

Voor zover het gaat om prospecten, dit zijn natuurlijke personen die (nog) geen klant van ons zijn, verwerken wij de gegevens voor doeleinden van direct marketing, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Aan prospecten die per e-mail worden benaderd, vragen wij de uitdrukkelijke toestemming om hen ook in de toekomst te kunnen benaderen. Prospecten die per brief worden benaderd verzoeken wij een opt-out clausule aan te kruisen indien zij niet verder door ons benaderd willen worden.

Naar onze medewerkers toe verwerken wij de gegevens voor doeleinden zoals personeelsbeheer en loonadministratie.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om jou in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons kantoor?

In beginsel verzamelen en verwerken wij jouw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met jou hebben als gevolg van jouw aanvraag of verzoek in verband met een vastgoedtransactie en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en), alsook als gevolg van de vraag om jou bij te staan in het beheer.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en jouw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door je een recht van verzet toe te kennen.

 

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Jouw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt.

In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Jouw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

Jouw rechten

De regelgeving kent jou diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.

Jij kan je te allen tijde verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens door ons kantoor voor direct marketingdoeleinden. Wens je niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan je dit melden via info@immo-cs.be of door het aankruisen van een vakje in de informatie die je bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt.

Je kan steeds de gegevens die wij over jou verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via info@immo-cs.be, met een bewijs van jouw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat jouw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kan je steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan je ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

2.    Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen jou er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten. Door gebruik te maken van deze website geef jij toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Aanvullende vragen over privacy?

U heeft het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. U heeft recht tot inzage van gegevens die Immo C&S bvba over u bewaart. Bovendien kan u deze informatie zelf corrigeren of verwijderen. U kan VB Partners Immobiliën ook verzoeken de informatie niet te gebruiken door hiertoe geen toestemming te verlenen op het registratieformulier/contactformulier.

Als u van de hierboven vermelde mogelijkheden gebruik wil maken of als u specifieke vragen heeft die niet in deze sectie worden behandeld, kan u per post of via e-mail contact opnemen met:

Cuypers Kathleen, Amsterdamstraat 27 te 2000 Antwerpen; kathleen@immo-cs.be

3.   Privacy

Immo C&S bvba hecht veel belang aan uw privacy en de correcte verwerking van uw persoonsgegevens als bezoeker. Ook staat Immo C&S bvba in voor de privacy van de eigenaars wat betreft de publicatie van documenten verbonden aan vastgoed te koop/huur op de website. De documenten verbonden met het aangeboden vastgoed worden in overeenstemming met de privacy-regelgeving geanonimiseerd. Het gebruik van deze documenten is alleen bedoeld voor intern gebruik bij interesse van kandidaat-kopers en/of kandidaat-huurders. De documentatie mag dan ook niet gekopieerd of verspreid worden.

4.   Bescherming van persoonsgegevens

Immo C&S bvba beschermt uw persoonsgegevens in naleving van de Europese regelgeving, in het bijzonder van Verordening 2016/679. Alle persoonlijke gegevens die u aan [Bedrijfsnaam] verstrekt, via een registratie- of contactformulier, worden opgeslagen op een beveiligde computerserver in Europa. Taurus & Eagle, de web developer van Immo C&S bvba, treedt op als verwerker van deze gegevens. Vervolgens stuurt Taurus & Eagle die gegevens door naar Whise, dit is een softwarepakket waarmee werknemers van Immo C&S bvba uw persoonsgegevens efficiënt kunnen beheren. Immo C&S bvba blijft eindverantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Alle persoonsgegevens die u via de website verstuurt, worden verwerkt via een geëncrypteerde, beveiligde HTTPS-verbinding. Dit garandeert onder andere een wettige en eerlijke verwerking van uw gegevens. Daarnaast worden uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaard. Ook bent u gerechtigd om uw gegevens in te zien en kan u eventuele onjuistheden zelf corrigeren.

Zonder uw toestemming geeft Immo C&S bvba geen informatie door aan derden. Bovendien deelt Immo C&S bvba geen gegevens met derden waaruit uw identiteit kan worden afgeleid. Wel kunnen algemene gegevens over bezoekerspatronen van de site worden uitgewisseld met partners of anderen, maar dit gebeurt altijd op een wijze die het onmogelijk maakt om individuele bezoekers te identificeren. U kunt www.immocs.be bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Alleen kunnen wij geen aanvullende informatie verstrekken zonder uw persoonsgegevens te registreren.

De werknemers van Immo C&S bvba, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te respecteren.

5.   Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

Via registratie- en/of contactformulieren verzamelt Immo C&S bvba de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam;
 • Uw adres;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw taal van voorkeur;

De eerder genoemde persoonsgegevens worden verzameld voor het volgende:

 • Om u een aangenamer websitebezoek te garanderen;
 • Om uw vragen en gegeven opdrachten te beantwoorden en uit te voeren;
 • Om u relevante informatie te sturen over producten en diensten;
 • Om u incidenteel een e-mail te sturen met acties, producten en diensten waarvan wij denken dat die voor u interessant kunnen zijn.

Bij de betreffende registratie- en contactformulieren kan u aangeven welke informatie u wil ontvangen. Selecteer daarvoor het desbetreffende vakje. Daarnaast kan u op elk moment per e-mail laten weten dat u geen berichten meer wilt ontvangen.

Nadat u toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor bovenstaande doeleinden, kan het nodig zijn dat deze informatie wordt doorgegeven aan bedrijven of organisaties aan wie Immo C&S bvba haar e-mailberichtgeving of direct marketing uit handen geeft. Mocht dit gebeuren, dan garandeert Immo C&S bvba dat die bedrijven voldoen aan de Algemene Verordening van Persoonsgegevens.

6.   Bescherming van email-adressen

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw correspondentie, tenzij u toestemming heeft gegeven voor het toesturen van andere informatie.

7.   Gegevensbescherming voor pixellabels

Immo C&S bvba maakt mogelijk gebruik van zogenaamde pixellabels. Dit zijn kleine grafische bestanden waarmee we het gebruik van onze websites kunnen controleren. Met behulp van een pixellabel kan onderstaande informatie worden verzameld:

 • Het IP-adres van de computer die de pagina met het label heeft gedownload;
 • De URL van de pagina waarop het pixellabel voorkomt;
 • Hoe lang de pagina met het pixellabel werd weergegeven;
 • Het type browser waarmee het pixellabel werd opgehaald;
 • Het identificatienummer van cookies die eerder op de computer zijn geplaatst;

In e-mailcorrespondentie die over HTML-mogelijkheden beschikt, kan zogenaamde opmaakdetectietechnologie worden gebruikt. Deze technologie kan op basis van pixellabels controleren of u een e-mail heeft ontvangen en geopend.

+ Zoekopdracht aanmaken